Mijn account Favorieten Winkelwagen
0

Privacy Statement Timmermans kantoor en omgeving

Over Timmermans:

Timmermans is een toonaangevende totaalleverancier op het gebied van

Kantoor- en projectinrichting machines kantoorsupplies en automatisering.

Voor onze dienstverlening maken wij gebruik van persoonsgegevens. Daarbij werken wij ook samen met

andere organisaties of bedrijven. Wij vinden het van groot belang dat zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd waarbij wij de privacywetgeving  in acht nemen.

Gebruik van persoonsgegevens:

Voor onze dienstverlening verwerkt Timmermans persoonsgegevens ( dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon) zoals bijvoorbeeld: naam. adres, contactgegevens, functie, emailadres.

Financiële gegevens zoals bankrekeningnummers, gegevens mb.t. factuurhistorie of artikelhistorie of orderhistorie of marketingvoorkeuren.

Wij zullen alleen de voor onze dienstverlening noodzakelijke gegevens verwerken.

Indien bepaalde gegevens niet worden verstrekt kan dat met zich meebrengen dat  het niet mogelijk is om bepaalde diensten of producten te leveren. Wanneer u gegevens verstrekt van derden zoals bv. een werkplekaanpassing voor een medewerker van uw bedrijf of instelling gaan wij er van uit, dat u hen informeert over de verwerking van hun gegevens door Timmermans en wijst op dit Privacy Statement.

Naast de informatie die u zelf verstrekt, kan Timmermans informatie verzamelen bij derde partijen. Deze gegevens kunnen zowel tijdens als ook voor het verlenen van onze diensten worden opgevraagd of worden verwerkt. U kunt tegen deze verwerking bezwaar aanteken.

Timmermans verwerkt gegevens in het kader van haar bedrijfsvoering waaronder:

Het leveren van door u gevraagde diensten of producten.

Het op de juiste manier kunnen adviseren en offreren.

Onderzoek naar klanttevredenheid

U op de hoogte brengen van trends en ontwikkeling d.m.v. productinformatiedagen,

nieuwbrieven, productinformatiedagen of beurzen.

Het aanbieden adviseren van andere producten die voor u interessant kunnen zijn.

De informatie kan worden opgeslagen op zowel interne als externe systemen, zoals applicaties voor relatiebeheer. Door middel van die systemen hebben betrokken medewerkers van Timmermans toegang tot deze gegevens en mogen zij die uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor Timmermans de gegevens verwerkt.

Timmermans baseert haar verwerkingen op de volgende grondslagen: uitvoering geven aan een overeenkomst: in het kader van onze dienstverlening en het aangaan van overeenkomsten verzamelen en gebruiken de noodzakelijke persoonsgegevens voor het doen van een aanbod, de totstandkoming van en uitvoering van de overeenkomst.

Gerechtvaardigd Belang:

Het verzamelen en gebruik van bepaalde gegevens is nodig om invulling te geven aan gelegitimeerde commerciële belangen, bijvoorbeeld het aanbieden van producten die voor u interessant kunnen zijn of het doen van marktonderzoek om onze producten en dienstverlening te verbeteren. Wanneer wij op deze basis gegevens van u verwerken, zullen wij zorgdragen voor de nodige maatregelen om te voorkomen dat de verwerking een inbreuk vormt op de onder de privacy wetgeving aan u gegeven rechten en vrijheden.

Toestemming:

Wij verwerken gegevens op basis van toestemming wanneer wij bijzondere gegevens verwerken in combinatie met bijvoorbeeld profilering. Het staat u altijd vrij de toestemming te onthouden of in te trekken. In dat geval zal het wellicht niet mogelijk kunnen zijn om uitvoering te geven aan onze dienstverlening.

Daar waar bijzondere gegevens benodigd zijn en u van onze dienstverlening gebruik wenst te maken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruik van deze bijzondere gegevens.

Verstrekking aan derden:

In het kader van onze dienstverlening schakelen wij soms derde partijen in. Wij kunnen in dat kader gegevens verstrekken aan:

Leasemaatschappijen

Onderzoeksbureaus die kunnen worden ingeschakeld naar onderzoek naar de kredietwaardigheid.

Beveiligingsniveau:

Wij streven ernaar de persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen ten einde de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen. Wanneer, ondanks die maatregelen, sprake zou zijn van een data lek , heeft Timmermans een procedure voor het op de juiste manier melden daarvan.

Direct Marketing:

Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing voor andere dienstverlening en producten die naar onze mening interessant voor u kunnen zijn. Wij zullen u wel telkens de mogelijkheid bieden om aan te geven dat uw gegevens niet voor direct marketing doeleinden mogen worden gebruikt.

Geautomatiseerde verwerking:

Bij het aanvragen van bepaalde gegevens kan er sprake zijn van geautomatiseerd verwerking. Zowel ons reeds bekende gegevens als gegevens van derde partijen kunnen worden gebruikt voor de besluitvorming waarbij ook sprake zou kunnen  zijn  op kredietgegevens, bestel of orderhistorie. U heeft de mogelijkheid zich tegen geautomatiseerd verwerking te verzetten. U kunt daartoe contact opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming. ( zie contact gegevens verderop in deze statement)

Websites van derden:

Via de website van Timmermans kunt u doorklikken naar andere websites. Deze websites worden niet door Timmermans beheerd . Deze websites worden niet door Timmermans gecontroleerd en Timmermans is niet verantwoordelijk voor het gevoerde privacy beleid of de inhoud van deze externe websites.

Gegevens van minderjarigen:

Onze website richt zich niet op kinderen onder de leeftijd van 16 haar.

Juistheid van de gegevens:

Voor het correct uitvoeren van onze dienstverlening vertrouwen wij op de juistheid van de ons bekende gegevens. U dient ons dan ook te informeren over wijzigingen in uw gegevens.

Recht op inzage ,correctie:

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de gegevens die wij van u verwerken:

Het recht op inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens door Timmermans.

Het recht om die gegevens te laten corrigeren, bevriezen en/of te verwijderen, zeker wanneer de verwerking van de gegevens niet langer noodzakelijk is.

Het recht van verzet tegen het gebruik van gegevens voor marketing doeleinden.

Het recht op verdere verwerking van uw  persoonsgegevens.

Nieuwsbrief / Actiekrantje

Wij zouden u ook in te toekomst graag op de hoogte willen houden van nieuwe trends en ontwikkelingen d.m.v. onze vertrouwde nieuwsbrief en/of ons actiekrantje.  Daarvoor hebben we uw toestemming nodig. Wanneer u geen nieuwsbrief en/of actiekrantje meer wenst te ontvangen verzoeken wij u uw afmelding aan ons door te geve