Mijn account Favorieten Winkelwagen
0
Welkom op onze vernieuwde webshop | Gratis bezorging vanaf 50,- | Spaar voor cadeaus
Sorteer op  |     |     |     |  
 • * HG vloeibare ontstopper is een product voor het ontstoppen van een verstopte afvoer in de wasbak, toilet of een doucheputje. * Het werkt grondig en effectief en tast de kunststof leidingen niet aan. * HG vloeibare ontstopper is een gebruiksklaar ontstoppingsmiddel en hoeft niet verdund te worden, waardoor er minder kans op spatten bestaat. *Gebruiksklaar. *Bruist en spat niet. *Binnen 30 minuten resultaat.* Veiligheidsinformatie. * Kan brand bevorderen, dus verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur en hete oppervlakken. * Veroorzaakt ernstige brandwonden. * Veroorzaakt huidirritatie. * Veroorzaakt ernstig oogletsel. * Kan een allergische reactie veroorzaken. * Bij contact met huid verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. * Bij contact met ogen, de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlezen indien mogelijk verwijderen en blijven spoelen. * Na het werken met dit product de handen grondig wassen. * Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. * Buiten het gebruik van kinderen houden. * Gevarenaanduiding; * H314 "Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.* H318 "Veroorzaakt ernstig oogletsel."*

  Artikelnummer:  897203
  Verpakt per:  Fles
  Prijs per: Fles

  Besteladvies: Fles

  € 6,21 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Verwijdert snel en efficiënt de hardnekkigste ontstoppingen. * Universele gel ontstopper te gebruiken in zowel keukens als badkamers. * Voor de snelle verwijdering van blokkades in gootstenen, keukens en sanitair leidingen en afvoeren. * Snelle werking, 15 minuten formule. * Gel die hecht aan oppervlakken voor betere werking. * Veilig te gebruiken op alle type leidingen. * Verwijdert vieze geuren. * Zinkt door stilstaand water. * Kindveilige dop voor veilige applicatie. * Gevarenaanduiding; * H290 "Kan bijtend zijn voor metalen". * H302 - Schadelijk bij inslikken. * H314 "Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel". * H315 Veroorzaakt huidirritatie. * H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. * H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. * H410 "Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen". * H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * EUH031 "Vormt giftig gas in contact met zuren". * Veiligheidsvoorschriften; * P101 "Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden".* P102 "Buiten het bereik van kinderen houden". * P260 "Damp niet inademen". * P280 "Beschermende handschoenen, beschermende kleding en oog- of gelaatsbescherming dragen.* P301 + P330 + P331 "NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken". * P303 + P361 + P353 "BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen". * P305 + P351 + P338 "BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen." * P310 "Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM (B) of een arts (NL) raadplegen". * P405 "Achter slot bewaren". * P501 "Niet gebruikte inhoud als chemisch afval afvoeren".*

  Artikelnummer:  897223
  Verpakt per:  Fles
  Prijs per: Fles

  Besteladvies: Fles

  € 4,02 excl. BTW

  Geen voorraad

  Levertijd: Onbekend
  Aantal
 • * Drain Blitz is een ecologische ontstopper voor professioneel gebruik. * Drain Blitz lost de verstoppingen van papier, zeep, vet, haar, kalk zeep en andere organische materialen op. * Het product tast de leidingen niet aan. * Drain Blitz is vrij van chloor- of andere verbindingen, van minerale zuren en van detergenten afgeleid van petroleum. * Alle gebruikte detergenten zijn van plantaardige oorsprong. * Alle ingrediënten van niet-minerale oorsprong zijn volledig biologisch afbreekbaar. * Onverdund product in de leiding brengen. 24h laten inwerken, en doorspoelen met water. * Gevarenaanduidingen: * H290 Met. Corr. 1: Kan bijtend zijn voor metalen. * H314 Skin Corr. 1A: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. * Veiligheidsaanbevelingen: * P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming,gelaatsbescherming dragen. * P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. * P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. * P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. * P501: Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale /internationale voorschriften.*

  Artikelnummer:  1385372
  Verpakt per:  Fles
  Prijs per: Fles/1 Liter

  Besteladvies: Fles 1 Fles/1 Liter

  € 7,31 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * HG afvoerstank verwijderaar laat een stinkende afvoer in de keuken of badkamer eenvoudig weer lekker ruiken. * De afvoer kan gaan stinken doordat vervuiling zich afzet tegen de wand. * Gelukkig verwijdert dit product in een handomdraai de vervuiling in de gootsteen of afvoer die de stank veroorzaakt, waardoor de afvoer weer fris gaat ruiken. * Reinigt en ontgeurt. * Zelfwerkend, in 30 minuten stankvrij. * Voor 10 behandelingen.* Veiligheidsinformatie. * Kan brand bevorderen, dus verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur en hete oppervlakken. * Veroorzaakt ernstige brandwonden. * Veroorzaakt huidirritatie. * Veroorzaakt ernstig oogletsel. * Kan een allergische reactie veroorzaken. * Bij contact met huid verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. * Bij contact met ogen, de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlezen indien mogelijk verwijderen en blijven spoelen. * Na het werken met dit product de handen grondig wassen. * Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. * Buiten het gebruik van kinderen houden. * Gevarenaanduiding; * H272 "Kan brand bevorderen; oxiderend." * H302 "Schadelijk bij inslikken." * H314 "Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels." * H318 "Veroorzaakt ernstig oogletsel."*

  Artikelnummer:  897202
  Verpakt per:  Fles
  Prijs per: Fles

  Besteladvies: Fles

  € 5,11 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * HG keukenontstopper rekent snel af met hardnekkige verstoppingen van de gootsteen. * De gootsteen raakt verstopt als gevolg van het wegspoelen van etensresten, vet en olie. * De gootsteenontstopper werkt op basis van natuurlijke enzymen en microben die zich als het ware door de verstopping heen vreten en dus vrijwel iedere verstopping kunnen verhelpen. * Voor hardnekkige verstoppingen door vet en voedselresten. * Professionele enzymen formule. * Biologisch afbreekbaar.* Veiligheidsinformatie. * Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. * Buiten het bereik van kinderen houden.*

  Artikelnummer:  897212
  Verpakt per:  Fles
  Prijs per: Fles

  Besteladvies: Fles

  € 7,23 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * HG duo ontstopper is voor het ontstoppen van de meest hardnekkige verstoppingen in de afvoer. * Vanaf nu is er geen loodgieter meer nodig! In de keuken wordt de verstopping vaak veroorzaakt door vet- en etensresten. * In de badkamer wordt verstopping veroorzaakt door tandpasta, haar, zeepresten en huidvetten. * HG duo ontstopper is de extreem sterke afvoerontstopperunieke 2-componenten technologie. * Voor de meest hardnekkige verstoppingen. * Veilig voor alle afvoerleidingen. * Gebruiksklaar. * Spat of bruist niet. * Veiligheidsinformatie: veroorzaakt ernstige oogirritatie. * Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. * Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. * contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen. * Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. * Verwijder inhoud / verpakking in navolging van lokale regulering. * Gevarenaanduiding; * H315 "Veroorzaakt huidirritatie." * H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie." * H400 "Zeer giftig voor in het water levende organismen." * H410 "Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen."*

  Artikelnummer:  897219
  Verpakt per:  Fles
  Prijs per: Fles

  Besteladvies: Fles

  € 12,43 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal