Mijn account Favorieten Winkelwagen
0
Sorteer op  |     |     |     |  
 • * Vriesspray voor het verwijderen van kauwgum. * Bevriest de kauwgum voor verwijdering. * Bevat geen cfk’s. * Effectieve, snelle en volledige verwijdering van kauwgum van tapijt zonder de beschadiging van tapijtvezels. *Gevarenaanduiding; * H222 "Zeer licht ontvlambare Aerosol. * H229 "Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting". * Veiligheidsvoorschriften; P210 "Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. *p211 "Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. * P251 "Ook na gebruik niet doorboren of verbranden". * P410+P412 "Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C". * Veiligheidsinformatie. * Raadpleeg een arts bij onwel voelen na inademing. * Bij aanraking met de huid was de huid met lauw, zacht stromend water. * Raadpleeg een arts bij huidirritatie. * Bij aanraking met de ogen spoel de ogen voorzichtig af met water gedurende een aantal minuten. * Raadpleeg een arts als irritatie ontstaat en blijft. * Bij inslikken dient de mond gespoeld te worden en onmiddelijk 1 glas water gedronken te worden * Dien nooit iets via de mond toe bij een bewusteloos persoon. * Raadpleeg een arts bij onwel voelen.*

  Artikelnummer:  1399138
  Verpakt per:  Stuk
  Prijs per: Stuk

  Besteladvies: Omdoos 6 Stuk

  € 19,16 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Professioneel ontkalkingsmiddel voor het grondig en degelijk ontkalken van alle koffie-automaten. * Werkt snel en adequaat. * Het regelmatig ontkalken van de koffiemachine verbetert de smaak en verlengt de levensduur van de machine. * Wordt tijdelijk uitgeleverd onder een alternatief merk Neo Barista.*

  Artikelnummer:  1407055
  Verpakt per:  Fles
  Prijs per: Fles/1 Liter

  Besteladvies: Fles 1 Fles/1 Liter

  € 12,19 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Professionele melkschuimreiniger voor het hygiënisch reinigen van de melkschuimdelen in de machine volgens HACCP wetgeving. * Wordt tijdelijk uitgeleverd onder een alternatief merk Neo Barista.*

  Artikelnummer:  1407060
  Verpakt per:  Fles
  Prijs per: Fles/1 Liter

  Besteladvies: Fles 1 Fles/1 Liter

  € 17,72 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Professionele koffie-aanslag reinigingstabletten voor het grondig reinigen van die delen in de machine die met de koffie in aanraking komen. * Deze tabletten lossen snel op waardoor de kalkaanslag wordt opgelost en niet wordt verbrokkeld waardoor hij in zijn geheel wordt weggespoeld. * Wordt tijdelijk uitgeleverd onder een alternatief merk Neo Barista.*

  Artikelnummer:  1407062
  Verpakt per:  Pot
  Prijs per: Pot/60 Stuk

  Besteladvies: Pot 1 Pot/60 Stuk

  € 14,87 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * HG stickeroplosser verwijdert eenvoudig stickers, stickerlijm, rubberlijm, plakband, teerspatten, smeervlekken, olie, hakstrepen en nog vele andere problemen van bijna alle ondergronden. * Gevarenaanduidingen: H226, cat. 3: Ontvlambare vloeistof en damp. H304, cat. 1: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315, cat. 2: Veroorzaakt huidirritatie. H318, cat. 1: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335, cat. 3: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H336, cat. 3: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411, cat. 2: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidsaanbevelingen: P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P331: GEEN braken opwekken. P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen. P304+P340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P501A: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen. P501B: Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.*

  Artikelnummer:  897204
  Verpakt per:  Fles
  Prijs per: Fles

  Besteladvies: Fles

  € 5,56 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Professioneel, efficiënt en krachtig. * Verwijdert snel alle vingerafdrukken, vuil en vet van tafels, stoelen, meubilair, vensterbanken, deuren en alle waterbestendige oppervlakken. * Verdampt snel en garandeert een zuiver, streeploos, glanzend en geparfumeerd resultaat. * Uitermate geschikt voor het reinigen van grootkeukens, voedingsindustrieën en alle andere HACCP omgevingen. * Volstaat als 1 product voor een tal van toepassingen. *Gevarenaanduiding: * H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * Veiligheidsaanbeveling : * P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen. * P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming /gelaatsbescherming dragen. * P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.*

  Artikelnummer:  891421
  Verpakt per:  Stuk
  Prijs per: Stuk

  Besteladvies: Stuk

  € 6,11 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * HG schimmelreiniger schuimspray verwijdert eenvoudig alle schimmels, waardoor de vieze zwarte plekken verdwijnen en worden voorkomen. * De schuimformule geeft deze schimmelreiniger een betere hechting, een langere inwerktijd, een minder penetrante geur en minder kans op spatten. * Voor tegel-, siliconenvoegen, stuckwerk e.d. * Zelfwerkend. * Binnen 30 minuten resultaat. * Minder penetrante geur.* Veiligheidsinformatie. * Kan bijtend zijn voor metalen. * Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. * Zeer giftig voor in het water levende organismen. * Vormt giftig gas in contact met zuren. * Bijtend voor de luchtwegen. * Niet in combinatie gebruiken met andere producten. * Draag beschermende kleding en oogbescherming. * Na inslikken de mond spoelen, geen braken opwekken. * Bij contact met de huid of het haar verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en huid afspoelen met water. * Bij contact met ogen, de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlezen indien mogelijk verwijderen en blijven spoelen. * Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. * Buiten het gebruik van kinderen houden. * Gevarenaanduiding; * H290 "Kan bijtend zijn voor metalen." * H314 "Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels." * H318 "Veroorzaakt ernstig oogletsel." * H400 "Zeer giftig voor in het water levende organismen." * H411 "Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen."*

  Artikelnummer:  897216
  Verpakt per:  Fles
  Prijs per: Fles

  Besteladvies: Fles

  € 8,52 excl. BTW

  Geen voorraad

  Levertijd: Onbekend
  Aantal
 • * Verwijdert alle watervlekken, vuil en kalkaanslag van oppervlakken, machines en materialen in inox/rvs. * Geschikt voor vaatwasmachines, tafels, toonbanken, werkbanken, was- en spoelbakken, rollend materiaal, snijmachines, enz. * Krast niet en geeft een glanzend resultaat.* Veiligheidsinformatie. * Bevat zoutzuur. * Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. * Raak, nevel en dampen niet inademen. * Handen grondig wassen na het werken met dit product. * Beschermende handschoenen en kleding dragen. * Oog -en gelaatbescherming dragen. * Spoel de mond na inslikken en wek geen braken op. * Bij contact met huid of haar, deze afspoelen -of douchen. * Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. * Na inademing de persoon in de frisse lucht brengen en er voor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. * Bij contact met ogen deze voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen indien mogelijk verwijderen en blijven spoelen. * Raadpleeg onmiddellijk een antigifcentrum of arts.*

  Artikelnummer:  891419
  Verpakt per:  Stuk
  Prijs per: Stuk/500 Milliliter

  Besteladvies: Stuk

  € 6,96 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Ideaal voor de reiniging en de renovatie van inox/rvs oppervlakken, apparaten en materiaal in de keuken: dampkappen, ovens, friteuses, kookfornuizen, werktafels, tafels, togen, spoelbakken, rolwagens, snijmachines, koelkamers, enz. * Reinigt, doet glanzen en laat een beschermlaag achter tegen watervlekken. * Garandeert een zuiver, streeploos en glanzend resultaat.* Veiligheidsinformatie. * Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. * Na inslikken onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. * Bij contact met huid verontreinigde kleding uittrekken, huid spoelen met veel water en onmiddellijk naar ziekenhuis vervoeren. * Bij contact met ogen eerst langdurig spoelen met water, indien mogelijk contactlenzen verwijderen en vervolgens naar arts brengen. * Bij inslikken dient mond gespoeld te worden, geen braken opwekken en onmiddellijk naar ziekenhuis vervoeren. * Bij inademing rechtop laten zitten, frisse lucht inademen en naar ziekenhuis vervoeren.*

  Artikelnummer:  891420
  Verpakt per:  Stuk
  Prijs per: Stuk

  Besteladvies: Stuk

  € 10,84 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Onze graffiti verwijderaar rekent af met spuitbusverf, verse verfspatten en viltstiftvervuiling op kwetsbare oppervlakken zoals verf, lak en kunststof. * Mild van geur. * Vrij van vluchtige oplosmiddelen. * Biologisch afbreekbaar. * Veiligheidsinformatie: veroorzaakt ernstige oogirritatie. * Veroorzaakt huidirritatie. *Kan een allergische reactie veroorzaken. * Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Buiten het bereik van kinderen houden. * Gebruik beschermende handschoenen en een veiligheidsbril. * Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. * contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen. * Verwijder inhoud / verpakking in navolging van lokale regulering. * Na het werken met dit product de handen grondig met zeep wassen. * Gevarenaanduiding; * H315 "Veroorzaakt huidirritatie." * H317 "Kan een allergische huidreactie veroorzaken." * H318 "Veroorzaakt ernstig oogletsel." * H410 "Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen."*

  Artikelnummer:  897221
  Verpakt per:  Fles
  Prijs per: Fles

  Besteladvies: Fles

  € 18,60 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal