Mijn account Favorieten Winkelwagen
0
* WD-40 Multi-Use Product beschermt metaal tegen roest en corrosie, penetreert vastzittende onderdelen, verdringt vocht en smeert bijna alles. * Het verwijdert zelfs vet, vuil en nog veel meer van de meeste oppervlakken. * WD-40 Smart Straw is hetzelfde betrouwbare Multi-Use Product, maar dan speciaal ontworpen voor naukeurige toepassing.
Sorteer op  |     |     |     |  
 • * WD-40 Specialist Contactspray reinigt olie, roet, fluxresidu en condensatie van gevoelige elektronica en elektrische apparatuur. * Het dringt snel door in moeilijk bereikbare plaatsen, en droogt snel zonder residu achter te laten. * Aanbevolen voor printplaten, elektrische componenten, printers en schakelaars. * Gevarenaanduidingen: * H222, cat. 1: Zeer licht ontvlambare aerosol. * H225, cat. 2: Licht ontvlambare vloeistof en damp. * H229, cat. 1: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. * H304, cat. 1: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. * H315, cat. 2: Veroorzaakt huidirritatie. * H319, cat. 2: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * H336, cat. 3: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. * H411, cat. 2: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidsaanbevelingen: * P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. * P102: Buiten het bereik van kinderen houden. * P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. * P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. * P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. * P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. * P273: Voorkom lozing in het milieu. * P280: Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming. * P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. * P405: Achter slot bewaren. * P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C. * P501: Inhoud/verpakking afvoeren conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking.*

  Artikelnummer:  1386889
  Verpakt per:  Blik
  Prijs per: Blik/1 Stuk

  Besteladvies: Blik 1 Blik/1 Stuk

  € 11,38 excl. BTW

  Geen voorraad

  Levertijd: Onbekend
  Aantal
 • * WD-40 Multi-Use Product beschermt metaal tegen roest en corrosie, penetreert vastzittende onderdelen, verdringt vocht en smeert bijna alles. * Het verwijdert zelfs vet, vuil en nog veel meer van de meeste oppervlakken. * WD-40 Smart Straw is hetzelfde betrouwbare Multi-Use Product, maar dan speciaal ontworpen voor naukeurige toepassing. * Gevarenaanduidingen: * H222, cat. 1: Zeer licht ontvlambare aerosol. * H226, cat. 3: Ontvlambare vloeistof en damp. * H229, cat. 1: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. * H304, cat. 1: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. * H336, cat. 3: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. * Veiligheidsaanbevelingen: * P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. * P102: Buiten het bereik van kinderen houden. * P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. * P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. * P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. * P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. * P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. * P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen. * P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. * P331: GEEN braken opwekken. * P405: Achter slot bewaren. * P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C. * P501: Inhoud/verpakking afvoeren conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking.*

  Artikelnummer:  1386890
  Verpakt per:  Blik
  Prijs per: Blik/1 Stuk

  Besteladvies: Blik 1 Blik/1 Stuk

  € 9,96 excl. BTW

  Geen voorraad

  Levertijd: Onbekend
  Aantal
 • * WD-40 Specialist Droogsmeerspray met PTFE. * Deze oplossing bevat PTFE watvoor betere smering zorgt en een droge laag achterlaat die geen vuil, stof of olie aantrekt. * De oplossing droogt snel en werkt wrijvingsverminderend, waardoor de levensduur van gereedschap of onderdelen wordt verlengt. * Ook geschikt voor het ontvormen van producten uit een mal. * Deze PTFE Droogsmeerspray is bestand tegen temperaturen van -45°C tot +260°C. * Trekt geen vuil, stof en olie aan en droogt snel om tijd te besparen. * Geschikt voor sloten en grendels, deur- en raamgeleidingen, bladen en boorijzers van elektrisch gereedschap, tandwielen en kettingen. * Gevarenaanduidingen: * H222, cat. 1: Zeer licht ontvlambare aerosol. * H225, cat. 2: Licht ontvlambare vloeistof en damp. * H229, cat. 1: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. * H304, cat. 1: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. * H315, cat. 2: Veroorzaakt huidirritatie. * H336, cat. 3: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. * H411, cat. 2: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidsaanbevelingen: * P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. * P102: Buiten het bereik van kinderen houden. * P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. * P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. * P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. * P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. * P273: Voorkom lozing in het millieu. * P280: Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming. * P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. * P405: Achter slot bewaren. * P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C. * P501: Inhoud/verpakking afvoeren conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking.*

  Artikelnummer:  1386891
  Verpakt per:  Blik
  Prijs per: Blik/1 Stuk

  Besteladvies: Blik 1 Blik/1 Stuk

  € 11,50 excl. BTW

  Geen voorraad

  Levertijd: Onbekend
  Aantal