Mijn account Favorieten Winkelwagen
0
Sorteer op  |     |     |     |  
 • * Tifon Hand Sanitizer. * Gevarenaanduidingen (CLP): * H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp. * Veiligheidsaanbevelingen (CLP): * P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. * P233 - In goed gesloten verpakking bewaren. * P240 - Opslag- en opvangreservoir aarden. * P241 - Explosieveilige elektrische gebruiken. * P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. * P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken, huid met water afspoelen/afdouchen. * P370+P378 - In geval van brand: blussen met ander blusmiddel dan water. * P403+P235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. * P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar Inzamelpunt.*

  Artikelnummer:  1400571
  Verpakt per:  Omdoos
  Prijs per: Stuk

  Besteladvies: Omdoos 6 Stuk

  € 13,35 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Dispenser zuil no touch sensor vloeistof 150cm zwart. *Dit product is enkel voor beroeps en bedrijfsmatig gebruik.*

  Artikelnummer:  1403750
  Verpakt per:  Dispenser
  Prijs per: Dispenser/1 Stuk

  Besteladvies: Dispenser 1 Dispenser/1 Stuk

  Geen voorraad

  Levertijd: Onbekend
  Aantal